Dwadzieścia pięć lat demokracji w Polce, to nie tylko ćwierćwiecze wolnego rynku, korzystania z przywileju wybierania władzy na szczeblu samorządowym i centralnym, ale przede wszystkim możliwość oddolnego reagowania na problemy i zjawiska nam najbliższe (sąsiedzkie, lokalne). Oddolne działania stanowią inicjatywę społeczną wyrażoną
w samoorganizacji obywateli oraz ograniczaniu wpływu państwa na ich życie.

Społeczne działania mogą być realizowane między innymi przez grupy nieformalne, samopomocowe, grupy wsparcia, kluby osiedlowe oraz prawnie umocowane stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne, organizacje kościelne i wyznaniowe.

NGO-sy (non-govermental organizations) charakteryzują się:

  • istnieniem struktury organizacyjnej oraz formalną rejestracją,
  • strukturalną niezależnością od władz publicznych,
  • niezarobkowym charakterem,
  • suwerennością i samorządnością,
  • dobrowolnością przynależności.

Organizacje pozarządowe umożliwiają wspólne działania osobom wyznającym podobne wartości, podzielającym te same zainteresowania ze wspólną misją, która jest dla nich istotniejsza niż finansowe gratyfikacje. NGO-sy stanowią nieodłączny element pejzażu demokratycznego państwa, pełniąc między innymi funkcję strażnika dóbr publicznych, przeciwdziałając marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, wyrównując szanse w edukacji, upowszechniając alternatywną ofertę kulturalną, pogłębiając świadomość ekologiczną.            Ponieważ są zakorzenione lokalnie, szybko reagują na problemy, skutecznie niwelując ich przyczyny.

W Kaliszu zarejestrowanych jest ponad trzysta organizacji pozarządowych, aktywnie działa niespełna sto. Widoczne zaangażowanie kaliskie NGO-sy przejawiają między innymi
w obszarach pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym, kulturze, sporcie, rozwoju ruchów miejskich, ochrony zwierząt, edukacji. Wystarczy rozejrzeć się wokoło, aby dostrzec działania lokalnych aktywistów…a jest ich do zaprezentowania sporo.

Jedyna taka Wigilia w Kaliszu

Fundacja Bread of Life (www.breadoflife.pl)  wspiera oraz aktywizuje osoby, które z różnych powodów znalazły się na marginesie życia społecznego. Głównymi inicjatywami organizacji są Akademia Walki z Rakiem (konsultacje z psychoonkologiem), „Pomoc na czasie” (projekt upowszechniający bezinteresowną pomoc najbardziej potrzebującym kaliszanom), Coffehouse (projekt dla osób uzależnionych), David Club (klub sportowo – profilaktyczny).

Znakomitej części mieszkańców Kalisza znana jest także Wigilia na kaliskim Rynku (www.wigilia.kalisz.pl) – projekt angażujący szeroką liczbę partnerów społecznych oraz biznesowych w celu niesienia pomocy najmłodszym podopiecznym Fundacji i solidaryzujący kaliszan wokół wspólnego, pożytecznego celu. W wyniku zbiórki pieniędzy, podczas kilku edycji (w tym roku odbyła się trzecia) organizacja sfinansowała rehabilitację dzieci
i młodzieży z porażeniem mózgowym, zakupiła specjalistyczne obuwie, pokryła koszty hostelu dla rodziców przebywających w Szpitalu Onkologicznym w Poznaniu, zakupiła leki osłonowe, a także, dojazdy do szpitala onkologicznego.

Wspierają społeczną integrację

Organizacja Caritas znana jest w całej Polsce ze swojej pomocy osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym. Również na terenie Kalisza Caritas (www.kalisz.caritas.pl)  realizuje projekty w obszarze pomocy społecznej, skupiając się na realizacji takich projektów, jak: zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących; działania rehabilitacyjne
i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych kobiet z problemem alkoholowym wraz z zapewnieniem schronienia, specjalistyczne wsparcie dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem, prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych
z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem narkotykowym, prowadzenie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób z problemem narkotykowym
i innymi uzależnieniami z całodobowym telefonem zaufania. Caritas Diecezji Kaliskiej prowadzi także akcyjną zbiórkę produktów spożywczych dla potrzebujących (w okresie przedświątecznym). Ponadto organizacja włącza w swoje działania wolontariuszy – ochotników poświęcających swój wolny czas i energię innym. Za koordynację prac wolontarystycznych w Caritas Diecezji Kaliskiej odpowiada Centrum Wolontariatu ( www.facebook.com/wolontariat.kalisz.caritas), które znajduje się na ul. Prostej 1a i zaprasza wszystkich zainteresowanych włączeniem się w pracę organizacji na rzecz potrzebujących.

Piesi, rowerzyści i kierowcy – razem!

Stowarzyszenie Rowerem do Nowoczesności. Porozumienie rowerzystów, pieszych
i kierowców (Facebook: Rowerem Do Nowoczesności),  rozpoczęło swoją działalność w 2014 roku, promując rower jako nowoczesny, demokratyczny i ekologiczny sposób przemieszczania się – alternatywny w odniesieniu        do samochodu. Organizując happeningi, rajdy rowerowe, przeprowadzając badania ankietowe wśród rowerzystów, stowarzyszenie stało się znaczącym reprezentantem głosu osób, które walczą o równy dostęp do przestrzeni miejskiej w Kaliszu – profesjonalnych i bezpiecznych ścieżek rowerowych, ale też o zdrowsze powietrze i estetyczne miasto.

Aktywizują społeczność lokalną

Kaliska Inicjatywa Miejska (www.kaliskainicjatywamiejska.pl) zrzesza aktywistów, którym nieobojętny jest kierunek rozwoju naszego miasta. Podejmując działania informacyjne, publicystyczne, kulturalne i edukacyjne, organizacja wzmacnia lokalną partycypację. Najważniejsze projekty stowarzyszenia, to: „Liczy się miasto” (od jesieni 2014 r. realizowana jest druga edycja projektu), którego celem jest obywatelski monitoring budżetu Kalisza
i jednocześnie zwiększenie udziału kaliszan w życiu publicznym (www.liczysiemiasto.pl); „Kultura na trawie” – cykliczna , plenerowa impreza kulturalna; „Dostępni samorządowcy” – w ramach programu „Masz głos, masz wybór” organizacja przeprowadziła diagnozę komunikacji mieszkańcy – samorządowcy, a także przeprowadziła debaty przedwyborcze.

Druga repertuarowa scena teatralna w Kaliszu i multikulturalne wydarzenia

Teatr „SCENA TAM2” (www.tam2.pl) wspiera artystów, propaguje kulturę i sztukę,  podejmuje działania artystyczne przeciwdziałające społecznemu wykluczeniu i marginalizacji, Scena, działając od 2013 r. jako stowarzyszenie, zrealizowała między innymi w 2014 r. spektakl „Nadzór” współtworzony z kaliskimi więźniami Zakładu Karnego w ramach readaptacyjnego programu „Maska”. Uzupełniając ofertę Teatru Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, organizacja oferuje najmłodszym kaliszanom innowacyjne warsztaty sceniczne, tworzy także Teatr Rodziców przy Publicznym Przedszkolu nr 18 im. Chatka Puchatka
w Kaliszu.

Pozostając przy propozycjach wydarzeń kulturalnych, warto wspomnieć o Stowarzyszeniu Multi.Art (Facebook: Multi.Art), które z sukcesem od ośmiu lat organizuje Multi Art Festival – Festiwal Sztuki Młodych, realizuje Salony Artystyczne Henryka Melcera, wypełnia kaliszanom wakacyjne wieczory Kinem Letnim, a także zaprasza na Przegląd Filmów Optymistycznych.

Z kolei pasją czytania oraz odkrywania literackiego dorobku kaliskich twórców zarażają Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka (www.lyzkamleka.poezja-art.eu) oraz Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz (www.kaliszaniepiszacy.blogspot.com). „Literacka gra miejska – kaliszanie piszący”, wystawy poświęcone życiu i twórczości artystów, spotkania autorskie, Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej, działalność wydawnicza (seria „Powrót do Karczewskiej”, „Biblioteka Łyżki Mleka”) to jedne z wielu działań
na kulturalnej mapie Kalisza, które są dziełem społecznie zaangażowanych członków kaliskich organizacji pozarządowych.

Każdego roku pojawiają się nowe inicjatywy upowszechniające kulturę i historię miasta.
W 2012 roku Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, oddział w Kaliszu (www.tonz.pl)  uruchomiło Wirtualne Muzeum Fotografii Kalisza (www.muzeumfotografiikalisza.pl) – innowacyjny projekt na skalę ogólnopolską, który zachwyca zbiorem fotografii dokumentujących rozwój i zmiany najstarszego miasta w Polsce. Natomiast latem 2014 r.,
w ramach obchodów upamiętniających zburzenie Kalisza w 1914 r. Fundacja Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych (www.fundacjafrik.pl) przeprowadziła nowoczesne warsztaty wideo vj-ingu, polegające na miksowaniu zdigitalizowanego archiwum fotograficznego z oraz sprzed 1914 r. ze współczesnymi materiałami foto i wideo zgromadzonymi przez młodzież podczas zajęć.
W efekcie powstały kolaże analogowe oraz wideo pozytywki (do obejrzenia na kanale youtube.com/ Fundacja Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych).

Kaliskie organizacje pozarządowe

Każdy, kto chce poznać więcej kaliskich organizacji pozarządowych może sięgnąć
do udostępnionej na www.kalisz.pl, podstrona „Organizacje pozarządowe” bazy lokalnych NGO-sów. Warto wiedzieć kto i w jakim obszarze może nas wesprzeć, czy też zaangażować
do społecznego działania. Być może taki rekonesans skłoni niejedną osobę do działania
w obszarze dotąd niewypełnionym obywatelskim interwencjonizmem?

Na podstawie folderu „Poznaj kaliskie organizacje pozarządowe”, Kalisz 2014: http://www.kalisz.pl/pl/system/files/tresc/zwyklestrony/2014/09/kaliskie-organizacje-pozarzadowe/zalacznik/folder-poznajkaliskieorganizacjepozarzdowe-2014.pdf

Źródło: http://www.facebook.com/kaliskieorganizacjepozarzadowe/